Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Met opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: degene die aan CREATIVE by SpiritDesign werkzaamheden opdraagt of daartoe verzoekt die behoren tot het dienstenpakket van CREATIVE by SpiritDesign.
1.1 Onder product in deze Algemene voorwaarden wordt verstaan: het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden die CREATIVE by SpiritDesign heeft uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever. 1.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten (zowel schriftelijk, per e-mail of mondeling overeengekomen) tussen de opdrachtgever en CREATIVE by SpiritDesign.
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze schriftelijk door CREATIVE by SpiritDesign  zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Offerte, overeenkomst en bevestiging

2.1 Aangeboden offertes zijn vrijblijvend en gedurende 10 werkdagen geldig tenzij schriftelijk anders door CREATIVE by SpiritDesign. vastgelegd.

2.2 Een door beide partijen ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of een door opdrachtgever voor akkoord bevestigd e-mailbericht met daarin afgesproken tarief en opdrachtomschrijving, geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en CREATIVE by SpiritDesign.; beide partijen dienen zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de aanbieding met zich meebrengen.

2.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden CREATIVE by SpiritDesign  alleen nadat deze schriftelijk door CREATIVE by SpiritDesign zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Concept

3.1 Een concept dient ter ondersteuning van de offerte en wordt uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever gemaakt en aangeboden.

3.2 Een concept zal gedurende een afgesproken termijn door de opdrachtgever te bezichtigen zijn. Een concept blijft te allen tijde het intellectueel eigendom van CREATIVE by SpiritDesign .

3.3 Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het concept en de daaraan gekoppelde offerte wordt het concept uitgangspunt voor de uitvoering van de opdracht.

3.4 Indien de opdrachtgever verzoekt tot doorvoering van grote wijzigingen in het concept zullen extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hierover vooraf geïnformeerd.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 CREATIVE by SpiritDesign  zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit te voeren en streeft naar een voor de opdrachtgever goed resultaat.

4.2 De opdrachtgever wordt tijdens de uitvoering van de opdracht op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden door middel van een URL (internetadres) naar het product zodat wijzigingen en/of toevoegingen op verzoek van de opdrachtgever kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.

4.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door CREATIVE by SpiritDesign  mogelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke informatie, gegevens en/of materialen. Als de opdrachtgever in gebreke blijft en de opdracht daardoor niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd is CREATIVE by SpiritDesign gerechtigd de opdracht te staken zonder terugbetaling van de reeds ontvangen aanbetaling. Bovendien is CREATIVE by SpiritDesign  gerechtigd de opdrachtgever een schadevergoeding te berekenen ter hoogte van het overeengekomen honorarium voor de opdracht zoals vermeld in de offerte.

 

Artikel 5. Oplevering

5.1 Onder oplevering wordt verstaan: het aan de opdrachtgever leveren van het product zoals beschreven in de overeengekomen offerte.

5.2 Een door CREATIVE by SpiritDesign  opgegeven termijn voor de oplevering van het product heeft een indicatieve strekking tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 5.3 Alvorens tot oplevering van een product wordt overgegaan wordt de opdrachtgever geacht en in de gelegenheid gesteld het betreffende product – al dan niet in samenwerking met CREATIVE by SpiritDesign – te controleren, te testen en goed te keuren.

5.4 Oplevering van een product geschiedt pas dan indien het volledige honorarium zoals vermeld in de overeenkomst door CREATIVE by SpiritDesign  is ontvangen én na goedkeuring van de opdrachtgever zoals in het voorgaande punt van dit artikel wordt bedoeld.

5.5 Verzoek tot wijzigingen van een opgeleverd product dienen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering aan CREATIVE by SpiritDesign  te worden meegedeeld. Blijft een verzoek uit dan wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

5.6 Kosten ten gevolge van werkzaamheden naar aanleiding van een verzoek hiertoe na de termijn zoals bedoeld in het voorgaande punt zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die CREATIVE by SpiritDesign  voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Als de opdrachtgever niet tijdig volledige deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens en/of materialen aanlevert of CREATIVE by SpiritDesign  anderszins door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van gehanteerde tarieven.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

7.1 CREATIVE by SpiritDesign  factureert het totale honorarium zoals vermeld in de offerte in twee delen aan de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk door CREATIVE by SpiritDesign  is vastgelegd. Het eerste deel bedraagt 25% van het totale honorarium en wordt beschouwd als aanbetaling. Deze aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden aan CREATIVE by SpiritDesign te worden voldaan. Het tweede deel wordt gefactureerd voor oplevering van het product.

7.2 Eventuele kosten die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling van een product doordat de opdrachtgever heeft verzocht werkzaamheden anders dan in de overeenkomst vermeld uit te voeren worden tussentijds dan wel tegelijk met het laatste deel van het totale honorarium gefactureerd.

7.3 CREATIVE by SpiritDesign  hanteert tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen een betalingstermijn van 14 dagen. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen zal € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn. Tevens behoudt CREATIVE by SpiritDesign  zich het recht voor de opdracht te staken.

7.4 Alle kosten die CREATIVE by SpiritDesign  maakt in verband met te late betalingen zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus komen ten laste van de opdrachtgever.

7.5 De opdrachtgever dient verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening aan CREATIVE by SpiritDesign  te verrichten. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van facturen van al verrichte werkzaamheden op te schorten.
7.6 Abonnementen; deze voorwaarden gelden voor een éénjarig abonnement met betrekking op domeinnamen, hosting, website onderhoud en website ondersteuning. Met onderhoud wordt bedoeld het maandelijks updaten en back-uppen van de website. Met ondersteuning van de website wordt bedoeld het oplossen van inhoudelijke en functionele gerelateerde problemen op bestaande pagina’s. In alle gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend. Kosten van een abonnement gelden voor een jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na akkoord worden voldaan. De opzegtermijn voor een abonnement is 2 maanden voor het einde van de abonnementsdatum. Bij geen schriftelijke reactie binnen gestelde opzegtermijn wordt het abonnement met dezelfde specificaties stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

 

Artikel 8. Gebruik, licentie en copyright

8.1 Alle conceptuele ontwerpen zoals beschreven in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden en alle producten vervaardigd door CREATIVE by SpiritDesign  zijn en blijven eigendom van CREATIVE by SpiritDesign  tot het moment waarop de opdrachtgever het verschuldigde honorarium volledig heeft betaald.

8.2 Na het voldoen van het volledige overeengekomen honorarium aan CREATIVE by SpiritDesign  is/zijn het product/de producten eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vertrouwelijke informatie

9.1 CREATIVE by SpiritDesign  is niet verantwoordelijk voor de inhoud – tekstueel en visueel – die in opdracht van een opdrachtgever op een website of in een publicatie wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.

9.2 CREATIVE by SpiritDesign  behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers ten behoeve van websites en andere producten te weigeren indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

9.3 Alle informatie van de opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgespeeld.
9.4 Alle door CREATIVE by SpiritDesign ontwikkelde producten en diensten kunnen door CREATIVE by SpiritDesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en ander verkregen documenten die betrekking hebben op het te vervaardigen product of dienst voor de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
9.6 Door CREATIVE by SpiritDesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van CREATIVE  by SpiritDesign.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met CREATIVE by SpiritDesign  gesloten overeenkomst over te dragen aan derden anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Op een overeenkomst tussen CREATIVE by SpiritDesign  en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden

Share This